Vad gäller för min elanslutning, med avseende på avbrottsersättning?

 • Information om avbrottsersättning
  Om du som kund är direktansluten till vårt elnät och drabbas av strömavbrott som varar i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Mer utförlig information om avbrottsersättning framgår i el-lagen.
  Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundservice på 0431-44 99 00.

  Hur bestäms avbrottsperioden?
  För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i en timme och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då Bjäre Kraft fick kännedom om avbrottet.

  En avbrottsperiod anses vidare, för tiden efter en inledande period om 12 timmar, avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden fortsätter avbrottsperioden att löpa och räknas då som ett sammanhängande elavbrott.

  Exempel 1
  Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

  Exempel 2
  Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna igen under ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

  Avbrottsersättning utbetalas inte om:
  • Avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret för det nätföretag där fel uppstod eller om avbrottet beror på fel i stamnätet.
  • Avbrottsersättning betalas inte till elanvändare som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades.
  • Avbrottsersättning betalas inte till kunder som är anslutna till elnätet för inmatning av el.

  Avbrottsersättningen kan jämkas
  Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Jämkningen sker då med de timmar som personalen inte kunnat arbeta ute av säkerhetsskäl.

  Utbetalning av avbrottsersättning
  Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Bjäre Kraft fick kännedom om avbrottet. Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av kommande elnätsfakturor.

  Hur stor är avbrottsersättningen?
  Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor (2012-01-01 = 900 kr).

  Hur stor din elnätskostnad blir per år beror på:
  1. din årliga elförbrukning
  2. vilken huvudsäkring du har (till exempel 16 A eller 20 A)

  Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25%
  (totalt 37,5%) av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2% av ett prisbasbelopp avrundat till närmast högre hundra tal kronor. För varje därefter påbörjad period om 24 timmar erhåller du ytterligare 25% av din beräknade årliga nätkostnad dock lägst 2% av ett prisbasbelopp avrundat till närmast högre hundra tal kronor. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?