När betalas inte avbrottsersättning ut?

 • Avbrottsersättning utbetalas inte om:
  • Avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret för det nätföretag där fel uppstod eller om avbrottet beror på fel i stamnätet.
  • Avbrottsersättning betalas inte till elanvändare som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades.
  • Avbrottsersättning betalas inte till kunder som är anslutna till elnätet för inmatning av el.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?